محاش حامی افراد با افت شنوایی
️درخواست فعال کردن زیرنویس برنامه‌های تلویزیونی برای استفاده افراد ناشنوا و کم‌شنوا 
کلاسهای توانمندسازی افراد دارای معلولیت شنوایی با همکاری سازمان بهریستی شهر تهران به زودی آغاز میگردد
کلاس موسیقی کودک، آموزش پیانو و قصه و نمایش آغاز شد. واحد آموزش موسسه جهت افزایش اثرات کلاسهای توانبخشی اقدام به برگزاری کلاسهای موسیقی کودک ویژه گروه سنی ...

داستان محاش

محاش در یک نگاه
+1200
اعضای محاش/
+5000
کلاسهای برگزار شده
+۵۰
دستاوردهای محاش