آثار هنرجويان موسسه درجشنواره نقاشي كاخ نياوران

تعدادي از نقاشي‌هاي هنرجويان موسسه درتاریخ آذر ماه 1387 در جشنواره بين المللي نقاشي در كاخ نياوران به معرض ديد همگان قرار گرفت.
در  اين جشنواره كه به مدت يك هفته در دو بخش كودكان و نوجوانان برپا بود، تعدادي از هنرجويان نقاشي موسسه به همت خانم ترانه فتاحي حضور داشتند كه از آن ميان مي‌توان به بهاره ثاني خاني، فاطمه سياه منصوري،‌اميرعباس كليوندي،‌ نيلوفر محمد قاسم لو و ‌سپهر يكتا در بخش كودكان و همچنين به گلناز جوده،‌علي صنعتي،‌اميرحسين كليوندي،‌فرشته قرا داغي،‌عرفان الله كرم و ندا محمد قاسم لو در بخش نوجوانان اشاره كرد.

 

 
جشنواره نقاشي كاخ نياوران