Facebook
instagram
telegram

روانشناسی (بحث آزاد) (خانم هوشان)

ابتدا در جلسه از بچه ها خواسته شد در چه موردی بحث کنیم ، هر کس نظر خودش را اعلام کرد نظرات  شامل این موارد بود : تعریف خوشبختی ، دوست داشتن (عشق) ، افسردگی ، هدف ، ...
خانم هوشان ترجیح  دادند که در مورد هدف بحث شود ؛ در مطلب زیر خلاصه ای از صحبت های ایشان در مورد هدف آورده شده است .

هدف ها باید در توان ما باشند پس باید توانایی های خود را بشناسیم.
در زندگی همیشه باید یک هدفی داشته باشیم یک انسان بی هدف هم زمان و توانایی هایش به هدر میرود .
برای رسیدن به هدف در کنار تلاش کردن باید به خودمان باور داشته باشیم.
اگر سختی نکشیم یا هدف نداشته باشیم معمولا به خواسته هامون نمی رسیم.
انسان وقتی برنامه ریزی و تلاش میکند که هدفی را برای خودش مشخص کرده باشد.

در ادامه آقای امیر شربتی داستانی را در ارتباط با هدف نقل کردند با هم این داستان را می خوانیم.

تیمورلنگ و مورچه

تیمور هنگامی که در یکی از جنگ ها شکست خورد و در صحرا ها سرگردان بود به خرابه ای رفت  تا قدری استراحت کند٬دید مورچه ای یک دانه گندم به دهن گرفته و می خواهد از دیوار بالا ببرد و چون وزن دانه ی گندم بیشتر از خود اوست از دهنش می افتد.
مورچه باز به پایین می آید دانه را بر می دارد بالا می برد باز قدری رفته دانه می افتد تا این عمل ۶۷ بار تکرار شد و مورچه از عزم و اراده ی خود منصرف نگردید تا بار شصت و هفتم دانه را به لانه برد .
امیر تیمور می گوید من از او درس عبرت گرفتم و به خود گفتم تو کمتر از مورچه نیستی .بدین جهت تا به مقصود نرسیدم از کوشش دست نکشیدم .
به همین عزم شش سال تمام در خاک ماوراءالنهر به زدوخورد مشغول بود و آنقدر با رقیب خود امیر حسین کشمکش کرد تا به تصرف قطعی آنجا نائل گردید و سی سال تمام پس از استقرار او در ماوراءالنهر به جهانگیری و جهانگشایی پرداخت و این درسی بود که یک مورچه به امیر تیمور گورکانی داد.

ارسال نظر


Scroll to Top